Zadania biblioteki

Czytanie rozwija rozum młodzieży,
Odmładza charakter starca,
Uszlachetnia w chwilach pomyślności,
Daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”
                        /Cicero/

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i  rodziców. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest także miejscem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów oraz częścią szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.

Kto jest najważniejszy w bibliotece? 
Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice, którym polecamy ciekawe książki z zakresu: wychowania, dysleksji itd.

Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki. Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki. 

Główne zadania biblioteki szkolnej:

 • gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych
  i ćwiczeniowych,
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi,
 • udzielanie pomocy uczniom:
  1. w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenie osobowości,
  2. w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,
  3. we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego,
  4. w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
  5. w wyrabianiu nawyku czytania i uczenia się,
  6. w korzystaniu z różnych źródeł informacji,
 • organizowanie  wystaw okolicznościowych,
 • organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych.
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
  i medialnej, służącej   upowszechnianiu czytelnictwa,
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej.
Skip to content